سالمندي يک بيماري ناتوان کننده نيست, سالمندي يک فرآيند طبيعي است که همه اندام ها را تحت تأثير قرار مي دهد.

امروزه افراد زيادي از سالمندان علي-رغم داشتن مشکلات سلامتي مزمن و متعدد ، به طور مستقل و تنها زندگي مي­کنند. تغييرات مرتبط با سن و بيماري بر تصوير سالمند ان از خودشان اثر ميگذارد. برقراري ارتباط موثر بيماران سالمند براي پرستار سالمند اهميت ويژه­اي برخوردار است. بيماران سالمند نياز خاصي دارند و برقراري ارتباط  آن­ها مي­تواند چالش­برانگيز باشداما پرستار سالمند مي­تواند رعايت نکاتي اين امر موفق عمل کند. پرستار سالمند بايد ارتباط مستقيم و منظمي با بيماران داشته باشد ،بنابراين ايشان و سالمند مي­توانند مهارت­هاي ارتباطي خود را بهبود بخشند.پرستار سالمند حتي با وجود محدوديت هاي ناشي از بيماري هاي دوران کهولت موقعيت هايي توأم با لذت، کارآيي و سودمندي هم چنان وجود خواهد داشت.از لحظه تولد هر ارگانيسم زنده در حال سالمند شدن مي باشد.فرايند بالغ شدن يا سالمند شدن به يک فرد کمک مي کند که از نقطه نظر سلولي،عملکرد ارگان ها و سيستم ها به سطحي برسد که توانايي لازم مسووليت زندگي را بدست آورد.شما نبايد با يک کودک همانگونه رفتار کنيد که با يک فرد بالغ رفتار مي کنيد،همانگونه که رفتار شما با يک فرد سالخورده نبايد مشابه رفتاري باشد که با افراد جوان داريد.عوامل متعددي بر روي فرآيند سالمندي اثر مي گذارد.اطلاعات و دانش کافي در کاربر فرايند پرستار سالمند استفاده مي شود.پرستار سالمند تلاش مي کنند تا سالمندان به بالاترين سطح سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي دست يابند.نقش اصلي و اساسي پرستاران ارايه مراقبت به بيماران مي باشد.در اين نقش پرستار سالمند با استفاده هوشمندانه از تئوري هاي سالمندي فرآيند پرستاري از سالمند در منزل را بر اساس اين تئوري برنامه ريزي مي کنند.