مکانیسم اثر اینترالیپید

اسیدهای چرب بستر مهمی برای تولید انرژی می باشند. مهم ترین مسیر متابولیسمی تولید انرژی از اسیدهای چرب بتااکسیداسیون است. اسیدهای چرب برای ساختار غشا و عملکرد آن اهمیت دارد. پیش ساز مولکول های با فعالیت زیستی نظیر پروستاگلاندین ها است و بیان ژن ها را تنظیم می کند.

این فرآورده مبتنی بر روغن سویا باعث افزایش تولید گرما،کاهش تنفس و افزایش میزان مصرف اکسیژن بدن می شود. فراورده حاوی روغن سویا با تنظیم سوخت و ساز چربی ها (لیپولیز و لیپوژنز) در کبد از تولید غیر طبیعی تری آسیل گلیسرول و تجمع آن به صورت چربی در کبد جلوگیری می کند.