یک لوله نازک و استریل است که به داخل مثانه وارد می‌شود تا ادرار را تخلیه کند. از آنجایی که می‌تواند در درون مثانه جای گیرد.

ادرار از طریق لوله سوند به یک کیسه تخلیه می‌شود که هنگام پر شدن آن خالی می‌شود. روش برای قرار دادن یک سوند، سوندیزاسیون نامیده می‌شود.

در چه مواردی استفاده می شود ؟

برای بسیاری از اختلالات، رویه‌ها یا مشکلات مانند این موارد استفاده می‌شود:

·حفظ ادرار منجر به تردید ادراری، فشار دادن به ادرار کردن، کاهش اندازه و نیروی جریان ادرار، قطع جریان ادرار و احساس تخلیه ناقص

· انسداد مجاری ادرار با یک شرایط تشریحی که برای ادرار کردن مشکل است: هیپرتروفی پروستات، سرطان پروستات، یا محدود شدن مجرای ادرار

·نظارت بر خروجی ادرار در یک فرد بیمار یا مجروح

·جمع‌آوری یک نمونه ادرار استریل برای اهداف تشخیصی

.اختلال عملکرد مثانه، مانند پس از ترومای نخاعی (یک سوند می‌تواند به طور منظم برای کمک به ادرار بکار گرفته شود.)

·مطالعه تصویربرداری از دستگاه ادراری پایین

·بعد از جراحی