تزریق داخل وریدی یا تزریق وریدی (IV therapy) به تزریق سرم یا دارو به داخل ورید بیمار گفته می‌شود.

در مقایسه با سایر روش‌های تجویز دارو تزریق داخل وریدی ممکن است به دلایل زیر انجام گیرد:

1.نیاز به درمان سریع بیمار (مانند اورژانس‌ها)

2.عدم توانایی تجویز خوراکی مانند بیمار دارای تهوع شدید یا در کما

3.تخریب دارو در اثر روشهای دیگر تجویز مانند اپی نفرین وریدی