کیفیت خدمات به بی نیازی مشترک از ارتباط مداوم با مرکز است.

استفاده از روال های کاری استاندارد و فناوری های نوین ارتباطی آموزش مداوم کارشناسان و استفاده از سیستم های یکپارچه سازی اطلاعات ،رضایت سنجی های مداوم ، اعزام بازرس و… سعی بر بهبود کیفیت خدمات ارائه شده داریم نحوی که مشترکین رضایت خود از این خدمات را با نظر سنجی های مداوم اعلام نمایند، نکات ضعف ما را گوشزد کنند و ما را راهنمایی نمایند از این که چه مقدار توانسته ایم خدمات مورد نظر آن ها را ارائه دهیم .

در دنیای امروزی با پیشرفت سریع تکنولوژی و رویکرد های نوین تمامی مراکز به دنبال افزایش رضایت مندی مشترکین خود هستند ، ما نیز از این قائده مستثنی نیستیم ، ما تلاش می کنیم خدمات خود را به نحو مطلوبی به شما ارائه دهیم نظر شما را جویا شویم و از شما کمک بگیریم.

کیفیت برتر خدمات صرفا یک شعار نیست ، چرا که خانواده ها عزیز تزین افراد خود را به جهت مراقبت و نگهداری و پرستاری به ما معرفی می کنند و ما ملزم به رعایت این نکته هستیم.