آتل و گچ وسایل محافظتی هستند که در هنگام آسیبهای بافت نرم واستخوان استفاده میشوند. گچ که دارای یک پوشش سخت بیرونی است کاملا اطراف اندام را میگیرد .اما آتل حفاظت محکمی را برای یک طرف اندام فراهم میکند وطرف دیگراندام باز است ومحافظتی ندارد.آتل غالبا بلافاصله بعد از عمل جراحی ویا درآسیب های فازی ، درصورتی که شانس تورم بیشتر باشد بکار میرود چون در صورت امکان ایجاد تورم آتل اجازه میدهد که تورم صورت گیرد. درهر صورت این پزشک مرکز است که باید تصمیم بگیرید که چه نوع محافظتی برای شما و وضیعت اندام شما مناسب است .